Lịch thanh toán dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng

Lịch thanh toán phân khu Hừng Đông

Ký Văn Bản Thỏa Thuận hoặc Hợp Đồng Đặt Cọc (VBTT/ HĐĐC)
Thanh toán lần 1
100.000.000 VNĐ

Thanh toán lần 2
10% Giá Bán (chưa thuế GTGT), đã gồm Thanh Toán lần 1
Ngày thứ 15 kể từ ngày ký VBTT/ HĐĐC

Thanh toán lần 3
15% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 2

Thanh toán lần 4
05% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 3

Thanh toán lần 5
30% Giá Bán (gồm thuế GTGT), đã bao gồm 4 Đợt Thanh Toán đầu tiên
Dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB(theo thông báo của CĐT dự kiến hoàn thành móng cọc vào thời điểm Quý I năm 2018)

Thanh toán lần 6
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày ký HĐMB

Thanh toán lần 7
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày đến haṇ Thanh Toán lần 6

Thanh toán lần 8
25% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Theo thông báo Bàn Giao thô, hoàn thiện mặt ngoài (dự kiến: Quý III năm 2018)

Thanh toán lần 9
05% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 05 kể từ ngày CĐT phát hành thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lịch thanh toán phân khu Bình Minh

Ký Văn Bản Thỏa Thuận hoặc Hợp Đồng Đặt Cọc (VBTT/ HĐĐC)
Thanh toán lần 1
100.000.000 VNĐ

Thanh toán lần 2
10% Giá Bán (chưa thuế GTGT), đã gồm Thanh Toán lần 1
Ngày thứ 15 kể từ ngày ký VBTT/ HĐĐC

Thanh toán lần 3
15% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 2

Thanh toán lần 4
05% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 3

Thanh toán lần 5
30% Giá Bán (gồm thuế GTGT), đã bao gồm 4 Đợt Thanh Toán đầu tiên
Dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB(theo thông báo của CĐT dự kiến hoàn thành móng cọc vào thời điểm Quý II năm 2018)

Thanh toán lần 6
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày ký HĐMB

Thanh toán lần 7
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày đến haṇ Thanh Toán lần 6

Thanh toán lần 8
25% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Theo thông báo Bàn Giao thô, hoàn thiện mặt ngoài (dự kiến: Quý IV năm 2018)

Thanh toán lần 9

05% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 05 kể từ ngày CĐT phát hành thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lịch thanh toán phân khu Hoàng Hôn

Ký Văn Bản Thỏa Thuận hoặc Hợp Đồng Đặt Cọc (VBTT/ HĐĐC)
Thanh toán lần 1
100.000.000 VNĐ

Thanh toán lần 2
10% Giá Bán (chưa thuế GTGT), đã gồm Thanh Toán lần 1
Ngày thứ 30 kể từ ngày ký VBTT/ HĐĐC

Thanh toán lần 3
15% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 2

Thanh toán lần 4
05% Giá Bán (chưa thuế GTGT)
Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn Thanh Toán lần 3

Thanh toán lần 5
30% Giá Bán (gồm thuế GTGT), đã bao gồm 4 Đợt Thanh Toán đầu tiên
Dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB(theo thông báo của CĐT dự kiến hoàn thành móng cọc vào thời điểm Quý III năm 2018)

Thanh toán lần 6
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày ký HĐMB

Thanh toán lần 7
20% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 60 kể từ ngày đến haṇ Thanh Toán lần 6

Thanh toán lần 8
25% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Theo thông báo Bàn Giao thô, hoàn thiện mặt ngoài (dự kiến: Quý I năm 2019)

Thanh toán lần 9

05% Giá Bán (gồm thuế GTGT)
Ngày thứ 05 kể từ ngày CĐT phát hành thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chính sách Ưu đãi tài chính dự án The Sunrise Bay

Thời gian vay: Tối thiểu 03 năm; Tối đa 20 năm
Tỷ lệ cho vay: 75% Giá Bán (gồm Thuế GTGT)
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất: Lên tới 70% Giá Bán (gồm Thuế GTGT)
Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa: 12 tháng
Lãi suấ t vay trong thời gian ưu đãi:0%
Thời gian ân hạn gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng):12 tháng
Phí trả nợ trước hạn:Miễn phí trả nợ trước hạn sau thời gian HTLS theo quy định của Ngân Hàng
Lãi suất các tháng tiếp theo: lãi suất cơ sở + biên độ theo quy điṇh của Ngân hàng từng thời kỳ